SBC Follow-up

Program oblicza daty wlewek BCG po TURBT oraz daty kontrolnych cystoskopii według EBU Guidelines.
(Oosterlinck et al., Eur Urol 2002, 41:105 2002)
  Stadium 1, niskiego ryzyka - Guz pojedynczy, średnica <= 3cm, Ta, G1. PUNLMP: Papillary Urothelial Neoplasm with Low Malignancy Potential.
  Stadium 2, pośredniego ryzyka - Guz o cechach pośrednich.
  Stadium 3, wysokiego ryzyka - Każdy guz T1 lub G3 lub CIS, o dużej częstości nawrotów, wieloogniskowy.
  Kalkulator oceny ryzyka i progresji dostępny tutaj
Wpisz datę TURBT lub pierwszej wlewki w formacie RRRR-MM-DD, a program określi daty wlewek i cystoskopii.


Data TURBT lub pierwszej wlewki (RRRR-MM-DD)

Wpisz datę TURBT i kliknij klawisz z odpowiadającym stopniem ryzyka, program poda harmonogram cystoskopii lub
wpisz datę pierwszej wlewki, program poda harmonogram wlewek w cyklu podstawowym i maintenance.

Nie wpisano daty, wstaw prawidłową datę w formacie RRRR-MM-DD

© 2005-2012 Artur Białeta, MD